PayPo - Kup teraz, zapłać nawet za 30 dni

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Leonati.pl - część I


§ I. DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:
1. Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim;

2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu jego rejestracji;
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule bez rejestracji;

5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, monitorować na bieżąco stan realizacji Zamówienia, przeglądać historię zakupów oraz edytować podane dane osobowe;

6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;

8. Login – adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

9. Nowe Zamówienie – wiadomość elektroniczna automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Klienta, w szczególności Towar, miejsce Dostawy Towaru, a także formę płatności ceny za Towar;

10. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny na stronie Sklepu Internetowego;

11. Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych postanowień stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część Regulaminu i dostępne są na stronie Sklepu Internetowego;

12. Przyjęcie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Przyjęcie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne do stosownej treści Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności;

13. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);

14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

15. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://www.leonati.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz kupić Towaru Sprzedającego;

16. Sprzedający – Baby Love Decor A.G. Podsiadło s.c., adres: Niecała 16, 32-090 Słomniki. REGON 368491139, NIP 6821775521. e-mail: sklep@leonati.pl, telefon: +48 513 413 557;

17. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2017 r., poz. 683). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi Przyjęcia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Warunki Umowy Sprzedaży. Do Umowy Sprzedaży stosuje się postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Klienta Klauzul w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i zawierana jest wyłącznie w języku polskim;

19. Usługa – świadczona drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedającego Usługa, która umożliwia Klientowi wybór i zakup Towaru od Sprzedającego;

20. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, który umożliwia Sprzedającemu identyfikację Klienta, wskazuje Towar, który ma stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, formę płatności ceny za Towar.


§ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.leonati.pl (zwane również Witryną) jest: Baby Love Decor A.G. Podsiadło s.c., z siedzibą przy ul.Niecała 16, 32-090 Słomniki. NIP 6821775521, REGON 368491139. zwana dalej Usługodawcą.

2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem (+48) 513 413 557 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@leonati.pl.


§ III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Sklep Internetowy umożliwia prezentację Towarów i ich cen, a także zawieranie Umów Sprzedaży.

2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.


§ IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły bez rejestracji konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług. Rejestracja Konta powoduje, iż umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez wskazania przyczyny, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail).

2. Konto jest przypisane do Klienta, który ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług skutkuje tym, że Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla niego, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

4. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego. Klient ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

5. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i wiążą go, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.

6. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie stosuje się do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule bez rejestracji konta. W tym przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia wypełnia dostępny w sklepie internetowym formularz elektroniczny poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej – e-mail, numeru telefonu oraz adresu dostawy Towaru, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Wpisanie powyższych danych jest konieczne w celu identyfikacji Klienta oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych Klauzul obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówień, a także zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez niego Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Warunkami Umowy Sprzedaży i akceptacji ich warunków.

7. Wypełnienie przez Klienta formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule bez rejestracji konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług. Umowa taka ulega rozwiązaniu pomiędzy stronami w następujących przypadkach gdy: dane Zamówienie zostaje anulowane, wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży zostanie wykonana przez strony bądź ulegnie rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przyczyn przewidzianych prawem.


§ V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie może być złożone przez Klienta:
a) za pośrednictwem Konta – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na nim poprzez wpisanie właściwego Loginu i Hasła;
b) z wykorzystaniem formuły bez rejestracji konta – poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w sklepie internetowym i akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych Klauzul, o których mowa w pkt. IV.7.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu, udzielonej przez producenta gwarancji i jej warunkach wyświetla się w sklepie internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

3. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji sklepu internetowego oraz w razie jego awarii.

4. W celu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Klient:
a) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
b) wprowadza dane do dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób dostawy Towaru. Cena i termin dostawy Towaru na adres wskazany przez Klienta są wskazane w polu dostawa Towaru;
c) wybiera sposób płatności spośród opcji dostępnych w sklepie internetowym;
d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych i wybranych danych dotyczących Zamówienia (tj. dane Klienta, ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce dostawy Towaru, cenę za Towar i cenę za dostawę Towaru oraz formę płatności);
e) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzul;
f) zaznacza opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. W celu dostawy Towaru Klient, bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła bez rejestracji konta), zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko/firma, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy Towaru, w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

6. W Koszyku, przed złożeniem Zamówienia są dostępne do wglądu Klienta wszelkie koszty związane z Zamówieniem.

7. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienia pod kątem możliwości ich realizacji. Warunkiem Przyjęcia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania. O braku w magazynie zamówionego Towaru i tym samym anulowaniu Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

8. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. do chwili doręczenia przez Sprzedającego Klientowi Przyjęcia Zamówienia.

9. Sprzedający wysyłając do Klienta Przyjęcie Zamówienia potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

10. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Klienta Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako Przyjęcie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności.

11. Przyjęcie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej – e-mail wskazany przez Klienta nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Przyjęcia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Przyjęcie Zamówienia”). Za dzień doręczenia tej wiadomości uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany w formularzu elektronicznym Zamówienia przez Klienta.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.


§ VI. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione produkty:

a) Przelewy24 (PayPro SA) : z siedzibą w Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935).

b) Blue Media S.A : z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne są płatności następującymi kartami: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic,

c) PayU S.A (poland.payu.com) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 Zwrot środków: W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.


2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem płatności online oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl,  https://bluemedia.pl/ Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o kontakt mailowy sklep@leonati.pl w celu ustaleniu problemu oraz ustalenie ewentualnego innego sposobu dokonania płatności lub pod numerem tel. (+48) 513 413 557 w godz. 9.00- 16.00 codziennie od pon.-pt. oraz w sobotę od 9.00-14.00.
§ VII. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy.
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24, 

Blue Media

 - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
c) w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma zamówienie Klienta.

3. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@leonati.pl.

4. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@leonati.pl.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w pkt VIII Regulaminu.

5. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

6. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

7. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

9. W przypadku anulowania Zamówienia a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ VII/2. DOSTAWA

1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Inpost, DHL, UPS, Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

Szczegółowy cennik dostępny jest w dziale Czas i koszty dostawy.
§ VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia - zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w zakładce "Zwroty i reklamacje", przed upływem tego terminu na adres: Baby Love Decor s.c. , ul. Niecała16, 32-090 Słomniki lub korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@babylovedecor.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Baby Love Decor s.c. , ul. Niecała 16, 32-090 Słomniki. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

4.Koszt zwrotu zamówienia ponosi kupujący.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają: Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Haft, własna kolorystyka, rozmiar, inne wypełnienie oraz produkty nie będące w naszej stałej ofercie).


§ IX. WARUNKI REKLAMACJI

1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem (+48) 513 413 557 lub pod adres poczty elektronicznej sklep@leonati.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Baby Love Decor s.c. , ul. Niecała 16, 32-090 Słomniki.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Baby Love Decor s.c., ul. Niecała 16, 32-090 Słomniki.

6. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt (w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie koszt zostanie Klientowi zwrócony). Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dołączonym paragonem fiskalnym.

7. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia produktu, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

8. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.


§ X. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sprzedawca podejmuje czynności mające na celu poprawne działanie sklepu internetowego oraz zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości w jego działaniu bez zbędnej zwłoki.

2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni. Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wysłanie e-maila. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Klientów będących Konsumentami w związku z wadami Towarów.

Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni. Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wysłanie e-maila. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Klientów będących Konsumentami w związku z wadami Towarów.


§ XI. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w działaniu sklepu internetowego.

3. Klient jest uprawniony do zlikwidowania założonego przez siebie Konta poprzez wysłanie na adres e-mail: sklep@leonati.pl wiadomości elektronicznej o treści „usuń Konto” i podanie w tej wiadomości adresu e-mail, który został przez Klienta podany przy rejestracji Konta. Powyższy sposób zlikwidowania Konta jest równoznaczny, ze złożeniem przez Klienta wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług. Ponadto Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej lub elektronicznej (sklep@leonati.pl).

4. Wszelkie reklamacje w zakresie usterek i nieprawidłowości w świadczeniu Usług i działaniu sklepu internetowego Klient powinien zgłaszać pod numerem tel. (+48) 513 413 557.

5. Klient w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego nie będzie naruszał obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu, podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszał dóbr osobistych innych Klientów.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w tym przypadku z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail podany przy rejestracji) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

2. Klient rejestrując Konto w sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży, oraz w innych celach opisanych w Polityce prywatności, za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację Polityki prywatności oraz stosownej Klauzuli.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży w zakresie przewidzianym Regulaminem oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności.

6. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, żądania ich sunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zażądania przekazania tych danych Klientowi lub wskazanemu przez Klienta podmiotowi, prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania tych danych, oraz prawo do wniesienia skargi związanej ze sposobem przetwarzania tych danych.

7. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane pod numerem tel. (+48) 513 413 557 lub drogą mailową sklep@leonati.pl


§ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub dotyczących umowy świadczenia Usług jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

3. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub umów zawieranych na odległość, zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu będą miały na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

4. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Regulamin sklepu internetowego Leonati.pl - część II (RODO)


Polityka ochrony prywatności (wersja obowiązująca od 25.05.2018 roku)

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników Witryny. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, kontaktować się z Administratorem, zapisać się na newsletter, przeglądać ofertę sklepu internetowego Leonati.pl oraz zapoznawać się z marką Baby Love Decor, założyć profil użytkownika w sklepie umożliwiającym przechowywanie danych użytkownika wykorzystywane przy składaniu zamówień, zawrzeć za pośrednictwem sieci internet umowę zakupu produktów oferowanych w sklepie.


Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dostarczania witryny

Tożsamość administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osoby korzystające z funkcjonalności skrzynki kontaktowej (dalej łącznie „Użytkownicy”) jest Baby Love Decor A.G Podsiadło spóła cywilna z siedzibą w Słomnikach przy ul. Niecała 16, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 682-177-55-21, REGON: 368491139, zwany dalej Babylovedecor.pl.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
Baby Love Decor A.G. Podsiadło s.c.
ul. Niecała 16, 32-090 Słomniki
e-mail: sklep@leonati.pl
tel. (+48) 513 413 557Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Babylovedecor.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

12. Przekazanie danych osobowych do Leonati.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.


Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Leonati.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Leonati.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Leonati.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Leonati.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. babylovedecor.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Babylovedecor.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Babylovedecro.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Babylovedecor.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: - firmie kurierskiej; Inopst oraz DPD

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Babylovedecor.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania Babylovedecor.pl udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Babylovedecor.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Babylovedecor.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Babylovedecor.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Babylovedecor.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Babylovedecor.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.

7. Babylovedecor.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Lanila.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Leonati.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Leonati.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Lanila.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Babylovedecor.pl może świadczyć jedynie za zgodą
.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Babylovedecor.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Leonati.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Leonati.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Leonati.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Leonati.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Leonati.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Leonati.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Leonati.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Lanila.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Babylovedecor.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Lenati.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Leonati.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Babylovedecor.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Babylovedecor.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Babylovedecor.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3. Babyloevdecor.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Babylovedecor.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@leonati.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl